Поверителност

Вашите лични данни са защитени по силата на Закона за защита на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети лица и организации. Ние използваме тази информация за

коректна обработка на поръчките, подобряване качеството на обслужването и за комуникация с нашите клиенти.